Om projektet

Att vara förälder och ha cancer

I Sverige diagnostiseras fler än 60 000 personer med cancer varje år och många dessa har barn under 18 år. Att drabbas av cancer innebär stora praktiska, sociala och känslomässiga påfrestningar och att samtidigt vara förälder kan göra dessa utmaningar än större. Föräldrar med cancer har en allvarlig sjukdom, samtidigt som de behöver tillgodose sina barns behov. Tidigare forskning har visat att föräldraskapet kan bli en källa till stress, där föräldrar som drabbats av cancer beskriver svårigheter i att kommunicera med barnen om sjukdomen och oro för barnens mående. Ökad kunskap om vilka skydds- och riskfaktorer som påverkar föräldrars mående behövs för att kunna underlätta för föräldrar med cancer och deras familjer.

CONNECTED-projektet startades 2021 och målet med projektet är att få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ av emotionellt och praktiskt stöd som behövs och efterfrågas av föräldrar som drabbas av cancer. Denna kunskap kommer vi att använda för att utveckla ett psykologisk stödprogram för att stödja och stärka föräldrars förmåga att hantera emotionella påfrestningar kopplat till cancer och föräldraskap. I projektets senare delar kommer stödprogrammet att utvärderas och vid en framgångsrik utvärdering är målet att implementera stödprogrammet inom cancervården som ett stöd för föräldrar med cancer.

Om intervjustudien

En delstudie i projektet är en intervjustudie med syfte att undersöka föräldrars egna upplevelser om hur cancersjukdomen påverkar familjeliv, relationer, föräldraskap och psykiskt välmående. Här nedan kan du läsa mer om att delta i intervjustudien.

Hur går studien till?
Vi kommer att intervjua dig om dina upplevelser, erfarenheter och tankar om föräldraskap och cancer. Var och en som deltar berättar bara det som en själv vill. Intervjun tar cirka 1 timme och kan genomföras via zoom, telefon eller på plats i Uppsala beroende på vad du föredrar. Intervjun kommer att ljud-inspelas och bli underlag för vetenskapliga rapporter.

Att delta
Att delta i studien kan väcka olika känslor då intervjuerna handlar om dina upplevelser och erfarenheter av cancer och föräldraskap. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Hantering av data
Dina uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt och dina svar kommer inte kunna kopplas till dig som person på något sätt. Resultaten redovisas på gruppnivå. Citat från enskilda intervjudeltagare kan komma att redovisas, men aldrig tillsammans med uppgifter som kan röja din identitet.

Studiens resultat
Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter, vid vetenskapliga konferenser eller seminarier samt i populärvetenskapligt format, exempelvis genom relevanta patientorganisationer.

Om att vara forskningspartner

Vi ser det som viktigt att de som berörs av forskningen också får möjligheter att bidra till den. För att på bästa sätt genomföra projektet vill vi därför involvera en grupp föräldrar med erfarenhet av föräldraskap och cancer som forskningspartners.

Att vara forskningspartner innebär att du är med och påverkar forskningsprojektets inriktning och upplägg med dina erfarenheter och din kompetens av att vara förälder och samtidigt ha eller ha haft cancer. Det kan handla om att vi tillsammans diskuterar frågor som rör behov av stöd, etiska överväganden eller att du lämnar synpunkter på utformningen av intervju- och enkätfrågor. Forskningspartners bidrag till forskning är otroligt viktigt och vi skulle vara väldigt tacksamma om vi får ta del av din expertis kring att leva med cancer som förälder.

Vi som genomför projektet

Vi är fyra forskare från Uppsala universitet och institutionen för kvinnors och barns hälsa som brinner för att skapa en bättre förståelse för människor i livets svåra stunder. Läs mer om oss genom att klicka på bilderna nedan.

Ansvarig forskare:
anna.wikman@kbh.uu.se

SwedishEnglish