Om projektet

Att vara förälder och ha cancer

I Sverige diagnostiseras fler än 60 000 personer med cancer varje år och många dessa har barn under 18 år. Att drabbas av cancer innebär stora praktiska, sociala och känslomässiga påfrestningar och att samtidigt vara förälder kan göra dessa utmaningar än större. Föräldrar med cancer har en allvarlig sjukdom, samtidigt som de behöver tillgodose sina barns behov. Tidigare forskning har visat att föräldraskapet kan bli en källa till stress, där föräldrar som drabbats av cancer beskriver svårigheter i att kommunicera med barnen om sjukdomen och oro för barnens mående. Ökad kunskap om vilka skydds- och riskfaktorer som påverkar föräldrars mående behövs för att kunna underlätta för föräldrar med cancer och deras familjer.

CONNECTED-projektet startades 2021 och målet med projektet är att få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ av emotionellt och praktiskt stöd som behövs och efterfrågas av föräldrar som drabbas av cancer. Denna kunskap kommer vi att använda för att utveckla ett psykologisk stödprogram för att stödja och stärka föräldrars förmåga att hantera emotionella påfrestningar kopplat till cancer och föräldraskap. I projektets senare delar kommer stödprogrammet att utvärderas och vid en framgångsrik utvärdering är målet att implementera stödprogrammet inom cancervården som ett stöd för föräldrar med cancer.

Vad händer i projektet just nu?

Vi som genomför projektet

Vi är en forskargrupp från Uppsala universitet och institutionen för kvinnors och barns hälsa som brinner för att skapa en bättre förståelse för människor i livets svåra stunder. Tillsammans med sex forskningspartners, som också är föräldrar med cancer, samt andra medverkande med ovärderlig kunskap genomför vi CONNECTED-projektet.

Forskargrupp

Forskningspartners

Andra medverkande i projektet

Ansvarig forskare:
anna.wikman@kbh.uu.se