Litteraturöversikt

Vi har i den första studien i detta projekt finkammat hela forskningsvärlden efter vilka psykosociala stödinterventioner det finns för föräldrar med cancer. Här kommer vi berätta lite kortfattat om de stödinterventioner vi hittade. Kunskapen från denna studie, plus resultaten från våra andra studier, kommer utgöra grunden för den stödintervention som vi utvecklar.

VAD VAR SYFTET?
För att kunna utveckla ett bra stöd till föräldrar med cancer, vilket är det övergripande syftet med hela vårt projekt, så behövs det kunskap om vilket stöd som redan finns och hur det fungerar. Syftet med denna studie var att göra en översikt över studier som beskriver psykosociala stödinterventioner som riktar sig till föräldrar med alla typer av cancer som har minderåriga barn. Vi har letat efter studier som har ett fokus på föräldrarnas psykiska hälsa och deras föräldraskap.

VAD HAR NI GJORT?
Vi har genomfört en systematisk litteraturöversikt över utvecklade stödinterventioner för föräldrar med cancer. Det innebär att vi har letat igenom databaser med mängder av forskning och granskat vetenskapliga artiklar, 4,682 stycken för att vara exakt. Vi hittade bland dessa 30 relevanta artiklar som beskrev 22 olika stödinterventioner (vissa interventioner beskrevs flera gånger i olika kontexter). Dessa har vi summerat för att se vad de haft för mål med sin stödintervention, vilket innehåll den haft, hur den tagits emot av föräldrarna och hur effektiv den har varit om den har utvärderats.

VAD HAR NI FÅTT FÖR RESULTAT?
De studier vi hittade var väldigt olika och beskrev sina psykosociala stödinterventioner på olika sätt. Interventionernas form såg olika ut. Vissa interventioner riktade sig enbart till föräldern med cancer och andra till hela familjen. De gavs både fysiskt på plats, enskilt eller i grupp, eller över telefon eller internet.

Många interventioner var fortfarande i ett utvecklingsstadium och hade inte utvärderats i större skala, eller implementerats i cancervården. En svårighet för att utvärdera interventionerna var att rekrytera nog många föräldrar som ville delta. De utvärderingar som dock hade gjorts visade togs interventionerna väl emot av föräldrarna som beskrev att de hade blivit hjälpta av att ta del av dem. Föräldrarnas psykiska mående, föräldraförmåga, livskvalité och familjefunktion var några saker som förbättrades efter att de deltagit i interventionen.

Slutsatsen i denna litteraturöversikt var bland annat att en psykosocial stödintervention behöver vara meningsfull för föräldrarna, inte för lång och erbjudas på ett smidigt sätt som inte kräver för mycket av föräldrarna (exempelvis via telefon eller online). Dock måste det fortfarande finnas möjlighet att bygga en bra relation till den som ger interventionen. Fler interventioner behöver också utvärderas i större skala och implementeras i cancervården.

Resultatet från denna studie har blivit publicerad i tidskriften Critical Reviews in Oncology/Hematology. Länk till artikeln

Om du vill veta mer om studien så kan du skicka oss ett mail så berättar vi mer!